Нормативни документи

Published: Thursday, 01 December 2016

1. ЗПУО Глава ХІV Обществени съвети

 

2. Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

 

 

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

1.     Одобрява стратегията за развитие на ОУ „Поп Минчо“ и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й.

2.     Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи.

3.     Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за училището, и инспектирането на училището.

4.     Дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му.

5.     Съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището.

6.     Съгласува училищния учебен план.

7.     Участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.     

8.     Съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците.

9.     Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;

10. Дава становище по училищния план-прием.

11. Участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност.

12. Участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността „директор“.

13.  Участват с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.

14. Общественият съвет дава становища и по други въпроси по искане на директора, на педагогическия съвет, на регионалното управление на образованието - Бургас или на министъра на образованието и науката.