Планове, правилници, програми, ...

Published: Thursday, 14 September 2023

->  Стратегия /с план/ за развитие на училището за периода 2023 - 2028 година


-> Eтичен кодекс на училищната общност


 -> Правилник за дейността на училището


  -> Училищни учебни планове за учениците от: І клас, ІІ клас, ІII клас, IV клас, V клас, VІ клас, VII клас


  ->  Форми на обучение


  ->  Годишен план за дейността на училището


  ->  Мерки за повишаване качеството на образованието


  ->  Програма за превенция на ранното напускане на училище


  ->  Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи


  ->  Дневно разписание на училището


 ->  Училищен план-прием


 ->  Декларация за работното време на директора

 *Заличените данни са на основание член 4 от ОРЗД


  •  ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ