Планове, правилници, програми, ...

Published: Thursday, 14 September 2017

  •   ГОДИШЕН ПЛАН  ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
  • ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
  •  УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ
  •  ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ
  •  ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
  •  МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
  • МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ

  •  ПРОГРАМНА СИСТЕМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПОДГОТВИТЕЛНАТА ГРУПА
  • ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД
  • ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ