Заповеди и графици

Published: Thursday, 14 September 2017

ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА


ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА


 ГРАФИК за провеждане на консултации по предмети  

 ГРАФИК за провеждане на контролни  работи в начален етап   

 ГРАФИК за провеждане на контролни и класни работи в прогимназиален етап  

 ГРАФИК за провеждане на СПОРТНИТЕ ДЕЙНОСТИ  

 ГРАФИК на класните ръководители за консултиране на родители и ученици и водене на училищната      документация 

 ГРАФИК за провеждане на часовете по БДП и Гражданска защита