Родителски клуб

Published: Tuesday, 31 March 2015

Родителският клуб е сформиран през 2012 год., след включване на училището в програма „Намаляване на отпадане на ромските ученици от училище“, финансиран от ЦМЕДТ „Амалипе“. Целта на създаването му е:  привличане на родителите и ангажирането им с училищния живот и с решаването на проблеми, свързани с деца, застрашени от отпадане; създаване на активна връзка между училището и родителите; повишаването на капацитета и самоорганизацията на родителската общност.

ПЛАН за провеждане на заседанията  

ПРОГРАМА за приобщаване на родителите към училищния живот 

През учебната 2014/2015 год. в родителския клуб участват 17 активни родители от български и ромски етнос, живеещи в пет населени места. Проведоха се шест заседания, на които се дискутираха различни теми,  лектории, организираха се нетрадиционни срещи „ Да обсъдим проблемите си на кафе и се похвалим с успехите  на сладки“  и дори бе създадено училище за родители „Познавам ли своето дете?“.  През месеците април и юни се проведоха изнесени срещи „Училището отива при родител” в с. Боздуганово. На срещите  присъстваха педагогически специалисти от училището, както родителите на учениците от селото. Бяха дискутирани аспекти от образованието и възпитанието на децата, условията за обучение, транспортната схема и столовото хранене. Присъстващите споделиха задоволството си от тази форма на контакт, на която могат да се запознаят с текущите инициативи, програми и проекти провеждани в училището, с планираните предстоящи дейности и възможността да участват пълноценно в училищния живот.

На своето първо заседание през октомври 2014 г. членовете на клуба  приеха план за работата през учебната година. Съгласно приетия план се проведоха следните дейности и мероприятия:

Май 2015 г.

Съвместно с учениците от VII и VIII клас се проведе среща-разговор на тема „Бъдещата професия на моето дете” с основна цел да се мотивират родителите и учениците да продължат образованието си след VII и VIII клас в средни училища. Предоставена бе информация във вид на диплянки и брошури за училищата в региона, разяснени бяха сроковете и начините за кандидатстване  в професионални  и профилирани гимназии.


 Април 2015 г.

За Великден заедно родители и ученици се състезаваха за най-добре боядисано и оритинално украсено яйце. Проведе се и кулинарно състезание,  на което отборите направиха и презентираха сандвичи. Най-добре справилите се получиха грамоти и награди.


Март 2015 г.

За 1 март родители и ученици в работилницата „Сръчни ръце”  изработиха  мартеници, които подариха на децата от подготвителната група в училище и ЦДГ в с. Боздуганово и с. Коларово

За първа пролет съвместно родителския клуб и ученическия парламент проведоха спортен празник и пикник – „Мама, татко и аз”, който се проведе в парк „Аязмо” гр. Стара Загора. Ученици и родители участваха в спортни игри и състезания. Мероприятието завърши с пикник сред природата.


 Декември 2014 г.

Родителите активно се включиха в подготовката на Коледното тържество в училище, като изработиха украса, част от сценичните костюми и организираха почерпка за децата


 Ноември 2014 г.

Отбелязахме „Деня на толерантността” под мотото „Хората – еднакви и различни”, на което родители и ученици чрез ролеви игри показаха, че хората са еднакви, независимо от тяхната етническа принадлежност, социален статус и пол.

На заседание на клуба гостува успешно реализирала се наша бивша ученичка от ромски произход. Въпреки липсата на родители тя успя да завърши висше образование и успешно да работи като логопед, като помага на деца в неравностойно положение. Проведена бе дискусия на тема „ Да си дадем шанс за по-добро бъдеще”, която породи много въпроси и постави основата за нови дискусии.

 

Госпожа Мария Колева, родител на Мирослав Мариев, ученик от 5 клас, завърши успешно обучение за активни родители по проект „Всеки ученик може да бъде отличник” в гр. Велико Търново и се завърна с нови знания и впечатления, които сподели с останалите родители.