Графици

Published: Wednesday, 14 September 2016

ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА


 ГРАФИК за провеждане на консултации по предмети 

 ГРАФИК за провеждане на контролни  работи в начален етап  

 ГРАФИК за провеждане на контролни и класни работи в прогимназиален етап 

 ГРАФИК за провеждане на Модул ФВС

 ГРАФИК на класните ръководители за консултиране на родители и ученици и водене на училищната      документация 

 ГРАФИК за провеждане на часовете по БДП и Гражданска защита