Проекти

Published: Thursday, 01 July 2021

 

 

Проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Обща информация за проекта
На 12.02.2021 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ между Министерство на образованието и науката - конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР - управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).
Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързан с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.
Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.
Специфичните цели са: 

 

 • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
 • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
 • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

 

Училището ни работи  по всички дейности, както следва:

 

 • Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
 • Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
 • Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
 • Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).

 

 

„Образование за утрешния ден“ BG05M2ОP001-2.012-0001

ОУ “Поп Минчо” има удоволствието през учебната 2019-2020 година да се включи в  Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

 Специфичните цели на проекта са насочени към:

 • усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;

 • подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;

 • намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;

 • модернизиране на методите и средствата за обучение;

 • повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;

 • насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;

 • осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

 Проектът ще допринесе за решаване на основен проблем в образованието – липсата в национален мащаб на универсални електронни профили на ученици, учители и експерти в сферата. За потребителите в образователния процес се предвижда да бъде създаден универсален електронен профил за достъп до системите на МОН и до внедрената платформа за образователни услуги и съдържание. Ще бъде закупено оборудване за внедряване на иновативни методи за преподаване и за педагогическо взаимодействие.

 Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

 В  ОУ „Поп Минчо” от 06.01.2020 г. е сформирана една сборна  група ученици от четвърти и пети клас „Ключови дигитални умения 4-5 клас”, които ще усвояват базови дигитални компетентности под ръководството на ръководителя си Мария Костова.  Децата проявяват интерес, активно се включват в часовете и с желание изпълняват поставените им задачи.

 В училището е монтиран нов интерактивен дисплей. Устройството е част от оборудването, което училището получи от МОН по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“.Интерактивният дисплей осигурява иновативна среда за обучение и създава нови възможности за образованието.

 Нели Петрова
директор на ОУ "Поп Минчо"
с. Коларово


ОУ „ПОП МИНЧО” село Коларово

се регистрира за участие в Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" – фаза 1, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. По този проект са предвидени 140 млн. лв. за повишаване на мотивацията за учене на децата и за преодоляване на образователни дефицити. 
Предвижда се всички училища в страната да се включат в проекта, като планират до 85 часа за дейности по интереси и до 75 часа за преодоляване на образователни дефицити. Всеки ученик ще може да се включи в до 3 дейности по интереси. 
Ръководството на нашето училище продължава да се допитва до учениците за желаните извънкласни дейности, а учителите ще идентифицират тези от тях, които имат нужда от допълнителна подкрепа. 
Чрез сайта и страницата ни във фейсбук ще ви запознаем с възможностите, които предлагат вече сформираните групи по интереси.

 


 

 

От януари 2012 год. до днес успешно участваме в  ПРОЕКТ BG051РО001-3.1.06 "Подобряване на качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по следната
ПРОГРАМА

Началото бе трудно.

През първата година родители и ученици се отнасяха с недоверие и притеснение: „Как децата ще стоят по цял ден в училище?“,“Как ще бъде организирано храненето на обяд?“, „Ще закъсняват, ще се изморяват“, „А през зимата как ще пътуват?“ Тези въпроси вълнуваха родителите и те ги задаваха постоянно. Възпитатели и учители с търпение и загриженост им отговаряха  и ги убеждаваха в полезността на целодневното обучение, запознавайки ги с целите, които си поставихме с реализирането на този проект, а именно, че целодневната организация на учебния процес включва пълния образователен цикъл /задължителна подготовка, задължително – избираема подготовка, свободно - избираема подготовка, самоподготовка, отдих и игри, хранене/ за постигане на общодостъпно, базисно знание основано на принципите на  справедливост, толерантност и перспективност.

Дейностите се реализираха ежедневно в 6 учебни часа,

разпределени по равно в обяд и организиран отдих, самоподготовка и занимания по интереси. Самоподготовката е основен  момент в целодневното обучение, която допринася за правилното и трайно усвояване на учебния  материал и съдейства за формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране, стимулира любознателността и стремежа към знание, толерантно взаимодействие чрез усъвършенстване на уменията за общуване. В приятна атмосфера часовете за самоподготовка се съчетават с отдих, активно спортуване и занимания по интереси. Заниманията по интереси включват разнообразен набор от достъпни и забавни дейности, които имат  за цел да  предотвратят преумората и да развиват и обогатяват детското мислене, както и да допринесат за придобиване на полезни нови знания или за интерпретиране и прилагане на практиката на вече получени и затвърдени знания. Учениците четат енциклопедии, литературни произведения и др.; решават ребуси и занимателно – образователни задачи; беседват на различни теми. Определено най – приятно им е да рисуват, апликират, моделират, танцуват, изработват бижута и сувенири.

С течение на времето и работата в ПИГ,

търпението и професионализма на възпитатели и учители,  родителите и учениците се убедиха , че ролята на целодневното обучение за повишаване ефективността и качеството на образованието  е неоспорима и училището е място, където детето не само се готви за живота, но е самия живот. Цялата училищна общност е категорична, че  в училище е  създадена благоприятна атмосфера за максимално развитие на способностите на всички ученици.

С цел популяризиране на дейностите по проекта в стаите на полуинтернатните групи, коридорите и фоайето на училището се подреждат изложби и кътове с предмети и рисунки, изработени от децата за различни празници и сезони.Усилията на учители и ученици са насочени към изяви в местни, общински, областни и национални мероприятия и конкурси в областта на спорта, литературата, изкуствата и науката

Благодарение на проекта, в училището бе подобрена материалната база. Уютни, модерно обзаведени класни стаи, нови спортни съоръжения за организирания отдих и спорт и материали за заниманията по интереси.

През учебната 2014/2015 год. в целодневно обучение са обхванати над 73 ученици, разпределени в 3 сборни полуинтернатни групи – І и ІІ клас, ІІІ и ІV клас и V – VІІІ клас. Най – големи заслуги за успеха на проекта имат старшите възпитатели Янка Гиневска и Мария Денева и възпитателя Радка Найденова, които доказаха на децата, че да се посещава училище и полезно и забавно. В попълнените анкетните карти, всички родители посочват, че са доволни от целодневното обучение и желаят децата им да посещават ПИГ и следващата учебна година.

 


Видове обучения и квалификации на педагогическите специалисти по проект BG 051PO001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти” по ОП РЧР

 I. Едногодишно специализирано обучение във висши училища за придобиване на:
I.1. допълнителна квалификация учител по чужд език
I.2. допълнителна квалификация ПУНУП
I.3. допълнителна квалификация учител по информатика и информационни технологии
I.4. професионална квалификация учител
ІІ. Квалификация и мотивация на педагогически специалисти, доказали своите професионални качества
ІІ.1. Насърчаване и подкрепа на професионално развитие на изявени педагогически специалисти по направления
ІІ.2. Специализирана квалификация в институции, предлагащи международно признати сертификати:
ІІІ. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти:
III.1. за работа в групите за задължителна предучилищна подготовка
ІІІ.2. за работа в интеркултурна среда
III.3. за работа с деца и ученици със СОП
III.4. за оценяване постиженията на учениците
III.5. за превенция на училищното насилие, агресията и други.
III.6. педагогически специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност, както и връщащи се след продължителен отпуск (повече от две учебни години) или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години
ІV. Повишаване квалификацията на помощник-директори и директори
IV.1. помощник-директори по учебната дейност в страната
IV.2. директори на детски градини и новоназначени директори на училища за работа с делегирани бюджети

Таблица за основните дейности, свързани с обучения и квалификации на педагогическите специалисти по проект BG 051PO001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти” по ОП РЧР