Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentJw_sig has a deprecated constructor in /home/ougitao/public_html/oukolarovo.org/plugins/content/jw_sig/jw_sig.php on line 18

Проекти

Published: Wednesday, 14 September 2016

 

ОУ „ПОП МИНЧО” село Коларово

се регистрира за участие в Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" – фаза 1, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. По този проект са предвидени 140 млн. лв. за повишаване на мотивацията за учене на децата и за преодоляване на образователни дефицити. 
Предвижда се всички училища в страната да се включат в проекта, като планират до 85 часа за дейности по интереси и до 75 часа за преодоляване на образователни дефицити. Всеки ученик ще може да се включи в до 3 дейности по интереси. 
Ръководството на нашето училище продължава да се допитва до учениците за желаните извънкласни дейности, а учителите ще идентифицират тези от тях, които имат нужда от допълнителна подкрепа. 
Чрез сайта и страницата ни във фейсбук ще ви запознаем с възможностите, които предлагат вече сформираните групи по интереси.

 


 

 

От януари 2012 год. до днес успешно участваме в  ПРОЕКТ BG051РО001-3.1.06 "Подобряване на качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по следната
ПРОГРАМА

Началото бе трудно.

През първата година родители и ученици се отнасяха с недоверие и притеснение: „Как децата ще стоят по цял ден в училище?“,“Как ще бъде организирано храненето на обяд?“, „Ще закъсняват, ще се изморяват“, „А през зимата как ще пътуват?“ Тези въпроси вълнуваха родителите и те ги задаваха постоянно. Възпитатели и учители с търпение и загриженост им отговаряха  и ги убеждаваха в полезността на целодневното обучение, запознавайки ги с целите, които си поставихме с реализирането на този проект, а именно, че целодневната организация на учебния процес включва пълния образователен цикъл /задължителна подготовка, задължително – избираема подготовка, свободно - избираема подготовка, самоподготовка, отдих и игри, хранене/ за постигане на общодостъпно, базисно знание основано на принципите на  справедливост, толерантност и перспективност.

Дейностите се реализираха ежедневно в 6 учебни часа,

разпределени по равно в обяд и организиран отдих, самоподготовка и занимания по интереси. Самоподготовката е основен  момент в целодневното обучение, която допринася за правилното и трайно усвояване на учебния  материал и съдейства за формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране, стимулира любознателността и стремежа към знание, толерантно взаимодействие чрез усъвършенстване на уменията за общуване. В приятна атмосфера часовете за самоподготовка се съчетават с отдих, активно спортуване и занимания по интереси. Заниманията по интереси включват разнообразен набор от достъпни и забавни дейности, които имат  за цел да  предотвратят преумората и да развиват и обогатяват детското мислене, както и да допринесат за придобиване на полезни нови знания или за интерпретиране и прилагане на практиката на вече получени и затвърдени знания. Учениците четат енциклопедии, литературни произведения и др.; решават ребуси и занимателно – образователни задачи; беседват на различни теми. Определено най – приятно им е да рисуват, апликират, моделират, танцуват, изработват бижута и сувенири.

С течение на времето и работата в ПИГ,

търпението и професионализма на възпитатели и учители,  родителите и учениците се убедиха , че ролята на целодневното обучение за повишаване ефективността и качеството на образованието  е неоспорима и училището е място, където детето не само се готви за живота, но е самия живот. Цялата училищна общност е категорична, че  в училище е  създадена благоприятна атмосфера за максимално развитие на способностите на всички ученици.

С цел популяризиране на дейностите по проекта в стаите на полуинтернатните групи, коридорите и фоайето на училището се подреждат изложби и кътове с предмети и рисунки, изработени от децата за различни празници и сезони.Усилията на учители и ученици са насочени към изяви в местни, общински, областни и национални мероприятия и конкурси в областта на спорта, литературата, изкуствата и науката

Благодарение на проекта, в училището бе подобрена материалната база. Уютни, модерно обзаведени класни стаи, нови спортни съоръжения за организирания отдих и спорт и материали за заниманията по интереси.

През учебната 2014/2015 год. в целодневно обучение са обхванати над 73 ученици, разпределени в 3 сборни полуинтернатни групи – І и ІІ клас, ІІІ и ІV клас и V – VІІІ клас. Най – големи заслуги за успеха на проекта имат старшите възпитатели Янка Гиневска и Мария Денева и възпитателя Радка Найденова, които доказаха на децата, че да се посещава училище и полезно и забавно. В попълнените анкетните карти, всички родители посочват, че са доволни от целодневното обучение и желаят децата им да посещават ПИГ и следващата учебна година.

 


Видове обучения и квалификации на педагогическите специалисти по проект BG 051PO001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти” по ОП РЧР

 I. Едногодишно специализирано обучение във висши училища за придобиване на:
I.1. допълнителна квалификация учител по чужд език
I.2. допълнителна квалификация ПУНУП
I.3. допълнителна квалификация учител по информатика и информационни технологии
I.4. професионална квалификация учител
ІІ. Квалификация и мотивация на педагогически специалисти, доказали своите професионални качества
ІІ.1. Насърчаване и подкрепа на професионално развитие на изявени педагогически специалисти по направления
ІІ.2. Специализирана квалификация в институции, предлагащи международно признати сертификати:
ІІІ. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти:
III.1. за работа в групите за задължителна предучилищна подготовка
ІІІ.2. за работа в интеркултурна среда
III.3. за работа с деца и ученици със СОП
III.4. за оценяване постиженията на учениците
III.5. за превенция на училищното насилие, агресията и други.
III.6. педагогически специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност, както и връщащи се след продължителен отпуск (повече от две учебни години) или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години
ІV. Повишаване квалификацията на помощник-директори и директори
IV.1. помощник-директори по учебната дейност в страната
IV.2. директори на детски градини и новоназначени директори на училища за работа с делегирани бюджети

Таблица за основните дейности, свързани с обучения и квалификации на педагогическите специалисти по проект BG 051PO001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти” по ОП РЧР