JoomlaTemplates.me by WebHostArt

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Published: Tuesday, 30 March 2021

 

->ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА 2021 ГОДИНА<-


 

 

Комисия по БДП, в състав:

Председател: Руслана Славилова

Членове: 1. Въчка Петрова     2. Татяна Динева

планира и организира обучението и възпитанието на учениците с няколко цели:
1.Опазване живота и здравето на учениците в училище и извън него.
2. Формиране на съзнателно и отговорно отношение към личната безопасност, придобиване на знания  и умения за справяне с опасни ситуации на пътя и оказване на първа помощ в случаите на нужда.

ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА МИ КАТО ВЕЛОСИПЕДИСТ НА ПЪТЯ<-


->ИНТЕРАКТИВНИ УРОЦИ<-


 

МАТЕРИАЛИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В САЙТА НА МОН

 

 

->Най-добри практики в безопасността на движението по пътищата (публ. 10.12.2019 г.)

 ->Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. за утвърждаване на програми за обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) съгласно приложенията:

->Програма за обучение по БДП за трета група в детската градина

 ->Програма за обучение по БДП за четвърта група в детската градина

 ->Програма за обучение по БДП за I клас

 ->Програма за обучение по БДП за II клас

 ->Програма за обучение по БДП за III клас

 ->Програма за обучение по БДП за IV клас

 ->Програма за обучение по БДП за V клас

 ->Програма за обучение по БДП за VI клас

 ->Програма за обучение по БДП за VII клас